Reglement for veier

Reglement for veier

Reglement for opparbeidelse og overtagelse av nye veier i Fjellestad Hyttegrend.

Innledning

 

Fjellestad Hyttegrends intensjoner er å sikre sine medlemmer et veinett som er sikkert og fremkommelig med bil hele døgnet, året rundt.

Fjellestad Hyttegrend er i stadig vekst og utnyttelsen av hyttene økende. En trend som vil forsterkes i den grad en stadig større del av hytteeierne går over i en pensjonist tilværelse som gjør det mulig å tilbringe mer tid på hyttene. I tillegg til dette vil det for mange bety at også barn og barnebarn i større grad ønsker å benytte seg av mulighetene et hytteopphold gir til rekreasjon, fritidsysler og naturopplevelser.

På bakgrunn av dette er også kravet til veistandar, fremkommelighet og adkomst blitt betydelig skjerpet, både når det gjelder nødsituasjoner (ambulanse og brann) samt større og tyngre kjøretøy i forbindelse med utbygging, avfallshåndtering og septikktømming.

I lys av dette har Fjellestad Hyttegrends Styre utredet et reglement som er ment å ivareta de krav til veistandard som overnevnte bruk og behov fordrer samt krav til veienes beskaffenhet ved hytteforeningens eventuelle ansvarsovertagelse av vedlikehold og brøyting.

Krav til minimum lengde, antall tilknyttede hytter og snuplass for brøyte-traktor har vi ’klippet’ fra Kristiansand Kommunes vurdering og krav for komunal overtagelse og brøyting av veier. Noe vi mener er gjennomført på grunnlag av en grundig og ryddig vurdering og som Styret i Fjellestad Hyttegrend ikke har hatt noen innflytelse på.

 

Krav til standard ved oppparbeidelse og overtagelse av nye veier

 

  1. Nye veier som opparbeides av grunneiere i forbindelse med utbygging av nye hytteområder eller som opparbeides av hytteeiere med formål å bedre adkomst til etablerte hytter, skal bygges etter en minste standard som beskrevet i Vedlegg A.
  2. Veien skal være godkjent av Evje og Horness kommune og skal utferdiges av entreprenør som har ansvarsrett i kommunen.
  3. I den grad det planlegges at veien skal overtas av fellesskapet i tråd med disse vedtekter, skal hytteforeningen motta en kopi av søknaden til kommunen slik at hytteforeningen kan komme med innspill og kommentarer.

 

  1. For at veien skal kunne vurderes å bli en del av felleskapet skal den som et minimum være 50 m lang og, dersom stikkvei, være utferdiget med en snuplass i enden som er stor nok for en brøytetraktor. Veien skal minst være tilknyttet 4 hytter.
  2. Etter at veien har vært i bruk i 3 år, skal den gruses opp til god standard før hytteforeningen, representert ved en faglig kvalifisert instans/person, blir tilkalt for befaring. Dersom befaringen viser at veiens beskaffenhet er god og i hht til den standard som nevnt i Vedlegg A, vil den bli overtatt av fellesskapet.
  3. Dersom det under befaringen blir gjort funn som viser at veien eller deler av denne ikke holder den standard som er foreskrevet i Vedlegg A eller er av en beskaffenhet som krever utbedringer, vil hytteforeningen utføre en ny befaring 12 måneder etter at eierne har utført de tiltak som er pålagt og en eventuell overtakelse kan skje.