Årsmøteprotokollen 2019

Årsmøteprotokollen 2019

Årsmøteprotokoll, Fjellestad hyttegrend. 2019.

Årsmøte i Fjellestad hyttegrend, Hornnes bedehus, lørdag 07.09.2019.

Møtet satt kl.15.00. 43 stemmeberettigede møtt fram + 4 fullmakter, til

sammen 47 stemmer.

Ingen bemerkninger til innkallelsen.

  1. Valg av dirigent.

Jan Egil Finnesand.

  1. Valg av referent.

Jan Robert Bjorvand.

  1. Valg av representanter til å undertegne årsmøteprotokollen.

Lars Jøran Sundsdal og Torhild Hodnemyr.

  1. Behandling av styrets beretning for siste år.

Gjennomgang ved styrets formann, Arild K. Samuelsen. Styrets beretning mottatt med applaus, ingen bemerkninger fra frammøtte.

  1. Behandling av beretninger fra komiteer og utvalg. (Se beretningene i innkallelsen før årsmøtet).

Harald Arneberg for veikomiteen.

l anledning dugnaden ble det bemerket at det i år ble noe venting på enkelte grunnet stort behov for grus flere steder etter sommeren kraftige regnvær.  Det understrekes at under dugnaden er utkjøring av grus inkludert i kontrakten med Geir Ole Bakke rundt veivedlikehold, i motsetning til hvis grus skulle kjøres på plass i dagene før. Samtidig påpekes det at dugnaden er en felles innsats på alle fellesveiene.

Løypekomiteen /Lars Jøran Sundsdal.

Se ellers årsmøtepapirer for Lie-løe – komiteen og arrangementskomiteen.

  1. Behandling av regnskap.

Gjennomgang v/Arild Samuelsen i kasserers fravær. Regnskapet godkjent av årsmøtet i.h.t. revisors anbefaling.

  1. Behandling av innkomne forslag.

Styrets forslag om ekstra innbetaling for midler til asfaltering (Rebbåsveien) og bufferfond til veiene.  Bakgrunnen for bufferfondet er bl.a. hyppigere ekstremvær som sist juli resulterte i at flere veier ble rasert av kraftig nedbør. Styret foreslår at det innen 30.06.2021 etableres et bufferfond på kr 200 000 som kun skal brukes til uforutsette hendelser, fortrinnsvis veireparasjoner. Styret ber om kr. 1500 pr. hytte i 2019 og 2020, til sammen 3000 kr pr. hytte over to år.

Det ble uttrykt ønske fra salen at en slik ekstra innbetaling kun skulle gå til asfalt og bufferfond, og at formuleringen om akebakke/balløkke skulle holdes utenom dette.  Årsmøtet valgte imidlertid å stemme over forslaget slik det er fremmet av styret.

Vedtatt mot 1 stemme  (46 for, 1 mot).

  1. Fastsettelse av kontingent for kommende år.

Grunnet økte kostnader bl.a. til brøyting og løypekjøring, ber styret om at medlemskontingent økes med kr. 250, til kr. 3250 pr hytte fra og med inneværende år. Gebyret for å utebli fra dugnaden økes tilsvarende til kr. 325.- (10 % av årskontingent i.h.t. tidligere årsmøtevedtak).

Forslaget enstemmig vedtatt (47/47).

  1. Valg av styre og komiteer.

Styre og komiteer valgt ved akklamasjon, slik valgkomiteen har foreslått og som det fremgår av innkallelsen.

  1. Neste årsmøte.

Lørdag 5.september 2020.

Styret og hyttegrenda uttrykker stor takk til vår glimrende sekretær Trond

Tufteland, som nå går ut av styret etter 6 års innsats.

Takk også til Håkon Vigsnes, også han gir seg etter 6 års fartstid i styret.

Møtet hevet kl.17.00.

jrb/ref.

Til å undertegne årsmøteprotokoll:

Torhild Hodnemyr                                Lars Jøran Sundsdal